Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb (dále jen poskytovatel) a příjemce služeb (dále jen klient). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

II. Poskytovatel, klient

Poskytovatelem je LÍPA komunitní centrum, spolek, se sídlem Niva 296, 664 52 Sokolnice, IČ: 04131029.

Klientem je pouze zletilá a plně svéprávná fyzická osoba.

Činnost poskytovatele směřuje také pro nezletilé fyzické osoby, za které mohou jednat jejich zákonní zástupci. Tj. klient může určit, že skutečným uživatelem aktivity bude jiná osoba (nezletilý potomek klienta). Zákonní zástupci uzavírají za zastupovanou nezletilou osobu smluvní vztah s poskytovatelem, přičemž poskytovatel není oprávněn ani povinen zkoumat, zda zákonní zástupci jednají ve shodě a postačuje souhlas jednoho z nich. Po celou dobu jedná poskytovatel primárně s tím zákonným zástupcem, který nezletilou osobu k aktivitě přihlásil. Pokud se aktivit účastní nezletilá osoba přihlášená zákonným zástupcem, vztahují se povinnosti dle obchodních podmínek i na tuto nezletilou osobu, a to s přihlédnutím k věku nezletilé osoby.

Klient je povinen zajistit, aby jím zastupovaná nezletilá osoba splňovala veškeré podmínky pro aktivitu, ke které ji u poskytovatele přihlásí, a to po celou dobu poskytované aktivity. Klient je odpovědný za to, že jím zastupovaná nezletilá osoba přihlášená na aktivitu je zdravotně i sociálně schopna se dané aktivity účastnit, je zvladatelná v kolektivu, je zvyklá na pravidelný režim, dbá na hygienická pravidla, nedopouští se fyzických útoků. Klient je povinen jím zastupovanou nezletilou osobu řádně poučit o podmínkách aktivity, ke které ji přihlásil, a to s přihlédnutím k věku nezletilé osoby.

III. Poskytované služby/činnosti/aktivity

Poskytovatel poskytuje/nabízí tyto aktivity/činnosti:

 • Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (kroužky, badatelské kluby).
 • Příměstské tábory.
 • Kurzy, semináře, workshopy, příležitostné akce a další zájmové aktivity
   

IV. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením klienta na aktivitu, které lze uskutečnit dvěma způsoby:

 1. Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému na webu/internetu (www.lipa-kc.cz). Na základě této přihlášky klient obdrží e-mailem všechny potřebné informace o aktivitě, způsobech a termínech plateb a další potřebné dokumenty. 
 2. Přihlášením (doručením přihlášky) jiným způsobem (osobně, e-mailem). V tomto případě zadá klienta do systému poskytovatel. Následně klient obdrží e-mailem informace stejně, jako v případě 1.

Přihláškou klient souhlasí s podmínkami pro konkrétní poskytovanou aktivitu, ke které se přihlásil.

Přihláškou vzniká povinnost klienta uhradit úplatu za aktivitu a řídit se podmínkami stanovenými pro konkrétní poskytovanou aktivitu a těmito obchodními podmínkami.

Přihláškou vzniká závazek poskytovatele poskytnout klientovi zamluvenou aktivitu.

V rámci přihlášky je klient povinen sdělit poskytovateli své jméno, příjmení, datum narození, bydliště a také osoby, která se bude aktivity účastnit, a rovněž své kontaktní údaje (telefonní číslo, email).

Přihláškou vzniká smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem dle smluvených podmínek a dle těchto obchodních podmínek. Smluvní vztah je uzavřen na dobu určitou, a to na dobu trvání aktivity, ke které se klient přihlásil.

V. Úplata za aktivity

Klient si je vědom, že aktivity/činnosti mohou být nabízeny/poskytovány za úplatu ve prospěch poskytovatele. O této případné povinnosti je klient informován předem, tj. před podáním přihlášky.

Úplatu za aktivitu je možno učinit těmito způsoby:

 • Úhrada hotově. Klient obdrží daňový doklad.
 • Úhrada převodem na účet poskytovatele. Klient obdrží daňový doklad na vyžádání.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana (zaměstnavatel klienta…) je pro klienta vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci na formuláři, který předá klient poskytovateli prostřednictvím zaměstnance poskytovatele.

Úhrada úplaty musí být provedena před začátkem poskytované aktivity a ve stanoveném termínu.

V případě neuhrazení úplaty ve stanoveném termínu je klientovi doručena e-mailem výzva k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě neuhrazení úplaty ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká. V případě trvání zájmu o aktivitu je klient  povinen se opět přihlásit. Na účast na aktivitě není nárok, pokud není úplata uhrazena řádně a včas, a poskytovatel nedrží klientovi místo po uplynutí náhradní lhůty pro platbu.

Vzhledem k objektivní potřebě plánování a využití kapacit poskytovatele nemá nepřítomnost klienta na aktivitě, i když je řádně předem omluvená, vliv na povinnost uhradit úplatu ani tím nevzniká nárok na vrácení úplaty nebo její části, není-li stanoveno v obchodních podmínkách jinak, nebo se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dočasné přerušení provozu poskytovatele rozhodnutím třetí strany (např. nařízení státního orgánu) nemá vliv na povinnost uhradit úplatu ani tím nevzniká nárok na vrácení úplaty nebo její části, není-li stanoveno v obchodních podmínkách jinak, nebo se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI. Další práva a povinnosti klienta

Klient je odpovědný za řádné a včasné předávání správných a úplných informací poskytovateli.

Klient je povinen včas sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • Zdravotní stav
 • Speciální potřeby
 • Stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně)
 • další specifické potřeby klienta.

Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity.

Klient je povinen při aktivitě respektovat a plnit i obecně platné předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení). V opačném případě je poskytovatel oprávněn klienta z aktivity vyloučit.

Klient je povinen být řádně připraven na průběh aktivity dle pokynů poskytovatele (např. být vhodně oblečen, mít s sebou požadované věci (např. karimatku, pláštěnku apod.), to vše dle příslušné aktivity).

Klient není oprávněn přinášet na aktivity nevhodné nebo cenné věci, neurčí-li poskytovatel jinak. Za přinesení/vnesení těchto věcí na aktivitu nenese poskytovatel odpovědnost.

Klient je povinen předem (pokud je to možné) oznámit poskytovateli, pokud se nemůže zúčastnit aktivity.

Klient je povinen včas informovat poskytovatele o jakýchkoliv překážkách na jeho straně pro účast na aktivitě.

Pokud je k aktivitě přihlášená nezletilá osoba, je její zákonný zástupce odpovědný za včasných příchod na aktivitu i vyzvednutí po aktivitě.

Klient je oprávněn před zahájením aktivity změnit osobu, která je k aktivitě přihlášena, tj. určit náhradníka za sebe, pokud se nemůže aktivity sám účastnit. Práva a povinnosti jsou zachována, tj. klient je tentýž a pouze dochází ke změně osoby, které se osobně účastní aktivity. Za takovouto osobu plně odpovídá klient, i když není jejím zákonným zástupcem.

VII. Další práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen řádně a včas informovat klienta o jakýchkoliv překážkách na jeho straně pro účast klienta na aktivitě.

Poskytovatel je oprávněn změnit podmínky poskytování aktivit s ohledem na vyšší moc, resp. rozhodnutí státních orgánů. Např. může poskytovatel poskytnout aktivitu prostřednictvím internetu, pokud je to vhodné. Toto nemá vliv na ostatní práva a povinnosti.

Poskytovatel je oprávněn ukončit účast klienta na aktivitě (vyloučit jej), pokud klient poruší pravidla určená pro aktivitu. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení úplaty ani její části.


Poskytovatel určí prostory vhodné a určené k odkládání věcí klientem.

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno podmínky (zejména podmínky pro vrácení úplaty) odlišně, jinak platí tyto obchodní podmínky. Při stanovení storno podmínek se přihlíží zejména k počtu uskutečněných aktivit a k fixním nákladům spojených s aktivitou. S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení. 


A) Kroužky a další aktivity

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu zrušit, a to nejpozději po prvním termínu aktivity.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů (např. nemoc lektora). O této skutečnosti neprodleně informuje klienta. 

V těchto případech má klient právo na vrácení úplaty za aktivitu ve výši 100%.

Poskytovatel může dále zrušit aktivitu, pokud:

 • počet klientů aktivity během roku klesne pod stanovenou hranici,
 • vedoucí aktivity nemůže dále aktivitu vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu.

V těchto případech bude klientovi vrácena poměrná část úplaty, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení aktivity zbývají.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem skončí ke dni zrušení aktivity, resp. ke dni finančního vypořádání úplaty.

B) Příměstské tábory

Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity (tábora) stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu (tábor) zrušit, a to nejpozději 3 dny před zahájením.

Poskytovatel může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje klienta.

V těchto případech má klient právo na vrácení úplaty za aktivitu ve výši 100%.

Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem skončí ke dni zrušení aktivity, resp. ke dni finančního vypořádání úplaty.

Storno podmínky

A) Kroužky a další aktivity

V případě, že klient ukončí svou účast na aktivitě po přihlášení k ní, nemá nárok na vrácení úplaty. Klient a poskytovatel se mohou individuálně dohodnout jinak.

B) Příměstské tábory

V případě, že klient ukončí svou účast na aktivitě (táboru) po přihlášení k ní, jsou stanoveny tyto storno podmínky pro vrácení úplaty:

 • oznámení o ukončení účasti 30 dnů před zahájením aktivity, pak se vrací 50 % úplaty
 • oznámení o ukončení účasti 7 dnů před zahájením aktivity, pak se vrací 10 % úplaty
 • oznámení o ukončení účasti 6 dnů a méně před zahájením aktivity, pak se nevrací žádná část úplaty

VII. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat smluvenou službu ve kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace po přihlášení, propozice, leták…). S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky je vzal na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity.

IX. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je správcem osobních údajů poskytnutých klientem.

Důvodem pro poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním je účast klienta na aktivitě poskytované poskytovatelem.

Účastí na aktivitě klient uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním, veškerých svých osobních údajů, které poskytl poskytovateli, a to na dobu poskytování aktivity + 1 rok a na dobu trvání práv a povinností souvisejících aktivitou. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, přičemž zůstává v platnosti po dobu trvání aktivity, trvání práv a povinností souvisejících s aktivitou a následující 1 rok po odvolání souhlasu. Odvolání souhlasu znamená ukončení účasti klienta na aktivitě z důvodu na jeho straně, pročež nemá nárok na vrácení úplaty nebo její části.

Klient je tímto poučen o účelu zpracování osobních údajů a souhlas uděluje ke zpracování všech poskytnutých osobních údajů v souvislosti s plněním povinností v rámci aktivity, přičemž předmětem zpracování bude zejména označení klienta (jméno, příjmení), datum narození, bydliště, kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení), podobizna (na fotografii nebo videu), zdravotní údaje. Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění povinností poskytovatele, evidence poskytovaných aktivit. Poskytovatel je příjemce dotací, pročež je povinen plnit povinnosti vůči poskytovatelům dotací, což může obnášet i dokládání účasti na aktivitách.

Osobní údaje klienta v podobě podobizny (na fotografii nebo videu) mohou být zveřejňovány na webu poskytovatele nebo jeho účtech na sociálních sítích, s čímž klient souhlasí.

Osobní údaje klienta nebudou zpřístupněny či sdělovány smluvním partnerům poskytovatele.

Poskytovatel prohlašuje, že bude shromážděné osobní údaje užívat jen v nezbytném rozsahu a pro stanovený účel, s čímž klient souhlasí.

Klient je tímto poučen o právu na informaci o zpracování a o právu na opravu osobních údajů, právu na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, jakož i o ostatních právech, vyplývajících pro něj z právní úpravy, a že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl.

Klient je tímto dále poučen, že

 • některé informace se zpracovávají z důvodu zákonných povinností a jiné z důvodu plnění podmínek účasti na aktivitě;
 • získané informace se budou zpracovávat manuálně i automaticky;
 • má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů);

X. Pojištění

Poskytovatel je v rozsahu poskytovaných aktivit pojištěn.

XI. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení úplaty.

Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace (včetně pandemie COVID19 nebo jiné). Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou a nevztahuje se na již uzavřené smluvní vztahy.

V Sokolnicích dne 3. 1. 2022

Nadcházející akce

 1. Den otevřených dveří v LÍPĚ

  28 května @ 11:00 - 16:00
 2. Táta není k zahození: Pevnost Boyard

  19 června @ 14:00 - 17:00
 3. Léto na vsi

  24 června @ 18:00 - 22:00
 4. Příměstský tábor: Minilympiáda

  18 července @ 8:00 - 22 července @ 16:00
 5. Příměstský tábor: Olympiáda

  18 července @ 8:00 - 22 července @ 16:00